Ελλάδα -> Θράκη
ΘράκηΈβρουΞάνθηςΡοδόπηςΣαμοθράκη
Ελλάδα

Ο φάρος της Αλεξανδρούπολης.